Tin tức

Âm học phòng hòa nhạc

Âm học phòng hòa nhạc

Là một lĩnh vực đặc biệt của âm thanh phòng, tiêu âm phòng hòa nhạc tập trung vào thiết kế không gian cho các sự

YÊU CẦU TƯ VẤN